ข่าวสารจากสมาชิก พปส.

ประกวดคลิป “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ไทย (Creative Thai)

เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกระบวนการบอกเล่าเรื่องราว ที่สร้างความน่าสนใจ และความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนและสังคม ผ่านรูปแบบการผลิตสื่อวีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ชิงเงินรางวัลรวม 380,000 บาท จํานวน 18 รางวัล พร้อมโล่รางวัลจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้แก่

  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 2 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
  • รองชนะ เลิศอันดับ 2 จํานวน 4 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จํานวน 10 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท
  • รางวัล Popular Vote จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท

เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นี้ ผ่านเว็บไซต์ http://ymc.regist-master.com/ หรืิอ https://www.thaimediafund.or.th/creativethai2022/