ข่าวสารจากสมาชิก TCC

สภาองค์กรของผู้บริโภคเปิดรับทนายความ ขึ้นทะเบียนบัญชีทนายความสภาองค์กรของผู้บริโภค

สภาองค์กรของผู้บริโภคได้ประกาศขึ้นทะเบียนทนายความครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สมัครทนายความ สภาองค์กรของผู้บริโภค  ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565

คุณสมบัติ

 1. ได้รับใบอนุญาตว่าความและมีประสบการณ์ในการทำคดีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 2. มีผลงานย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่ปี 2565
 3. ต้องไม่เป็นผู้ประพฤติผิดหรือเคยประพฤติผิดต่อมรรยาททนายความ
 4. มีผลงานคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีผู้บริโภคอย่างน้อย 3 คดี
 5. หากมีผลงานคดีที่เป็นคดีเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่าง 1 คดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 1. รูปถ่ายสวมชุดครุยทนายหรือชุดสูท จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต / นิติศาสตร์มหาบัณฑิต พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สำเนาใบอนุญาตทนายความ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 6. ประวัติส่วนตัวพร้อมระบุความเชี่ยวชาญและประวัติการทำคดีของทนายความ (Resume หรือ Curriculum Vitae : CV)
 7. ตัวอย่างผลงานคดี เช่น คำพิพากษาโดยปิดชื่อ – สกุลโจทก์หรือจำเลย
 8. หนังสือรับรองประวัติจากสภาทนายความ

หมายเหตุ : การยื่นสำเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย โดยสามารถส่งได้ทั้งรูปแบบไฟล์ JPEG หรือ PDF

*** ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเงื่อนไขรายละเอียดในโพสต์ด้านล่าง
และยื่นใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3w6ZWos
ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565