ข่าวสารจากสมาชิก พปส.

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ปีที่ 2” ลงพื้นที่มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม

 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ปีที่ 2” ลงพื้นที่มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม

 (2-3 มีนาคม 2567) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ)
ปีที่ 2” ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงแรมชีวาโขง จังหวัดนครพนม โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้ผลิตสื่อ ผู้ทำงานสร้างสรรค์ นักวิชาการ นักวิชาชีพ และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อในด้านต่างๆ ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนกว่า 30 คน ซึ่งผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการในการเขียนโครงการสำหรับการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า องค์กรที่ทำงานด้านสื่อนั้น ถือเป็นสถาบันทางสังคม แม้ในปัจจุบันทุกคนจะทำหน้าที่เป็นสื่อได้ แต่ยังจำเป็นต้องมีองค์กรสื่อหลักหรือสื่อมวลชนอยู่ เพราะสื่อมวลชนมีหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสาร ให้การศึกษา และสร้างความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงยังมีหน้าที่ช่วยสอดส่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมอยู่ตลอดเวลา โดยผู้ผลิตสื่อจำเป็นต้องมีความเข้าใจสังคมในมิติต่าง ๆ จึงจะสามารถสร้างสื่อที่มีผลกระทบให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้น หน้าที่ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงให้ความสำคัญต่อการบ่มเพาะด้านความรู้ ความคิด ความเข้าใจ การบ่มเพาะความรู้สึก ความคิดสร้างสรรค์ การยึดมั่นต่อเป้าหมายทางสังคม รวมทั้งทักษะในการถ่ายทอดและนำเสนอให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม เพราะกองทุนฯ เชื่อว่าสื่อที่ดีต้องมาจากผู้ผลิตที่ดี และสื่อดีสามารถสร้างได้ โครงการบ่มเพาะในครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างต้นกล้าที่แข็งแกร่งในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมได้ในอนาคต

ภายในงานมีทีมนักวิชาการด้านสื่อและการสื่อสารที่คอยให้คำแนะนำผู้เข้าอบรมในการเขียนโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี คุณจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ และ

ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับนักวิชาการ ได้แก่ ผศ.ดร.ศศิธร ยุวโกศล และ ผศ.ดร.กัญลยา มิขะมา ทีมนักวิชาการด้านสื่อและการสื่อสารเป็นวิทยากร นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังได้รับฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ที่เคยได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อฯ และในช่วงท้ายของกิจกรรมยังได้มีการนำเสนอโครงการพร้อมรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการ (Pitching Project) อีกด้วย