ความเป็นมา

องค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะนับเป็นพัฒนาการที่สำคัญขององค์กรภาครัฐที่สะท้อนแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่โดยถูก
จัดตั้งขึ้นเพื่อหนุนเสริมเติมเต็มการทำงานที่ระบบราชการปัจจุบันมีข้อจำกัดที่จะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือมีต้องการหน่วยงานที่มี
ความชำนาญพิเศษขึ้นมาดำเนินงานเป็นการเฉพาะ มีลักษณะการดำเนินงานที่ยืดหยุ่น มีอิสระคล่องตัว เพิ่มการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม
ของหลายภาคส่วนตลอดจนเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ

จากการที่เคยได้มีการเชื่อมโยงเสริมพลังขององค์กรรัฐกลุ่มดังกล่าว ที่มีแนวคิดในการก่อตั้งทำนองเดียวกันแต่มีภารกิจและกฎหมายรองรับ
ต่างกันในระหว่าง พ.ศ. 2553 – 2557 ได้พบว่า เกิดประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประสานการทำงานเป็นอย่างดีจึงมีแนวคิดที่จะก่อตั้ง
กลไกกลางที่มีประสิทธิภาพในระดับผู้บริหาร เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดบทเรียนจากฐานประสบการณ์ของการดำเนินงานระหว่างกันของ
องค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะให้มีประสิทธิภาพขึ้น อันจะช่วยให้เกิดคุณูปการต่อการขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติ
เฉพาะทั้งที่มีอยู่แล้วหรือ องค์กรของรัฐ ตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ นำไปสู่ความเข้มแข็งของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
มากยิ่งขึ้น จึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้ง “ที่ประชุมผู้บริหารองค์กรรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะ” หรือ ทอพ. ขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 และได้มีการบริหารจัดการกลไกดังกล่าวต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

“นกสายรุ้ง”

สานพลัง เสริมงาน เพื่อพัฒนาประเทศ

วิสัยทัศน์

ประสานพลังสร้างการจัดการองค์กรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  • ประสานพลังและบูรณาการร่วมกันเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
  • จัดการความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดบทเรียน ความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและ สู่องค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่เกิดใหม่
  • เสริมพลังประสานงานหรือสนับสนุนข้อมูลหรือข้อเสนอแนะอันเกี่ยวกับองค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติ
เฉพาะต่อรัฐบาล หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมปีระสิทธิภาพ และดำเนินงานร่วมกัน
ทุกภาคส่วนแบบเสริมพลัง
  • พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กรให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน

ทำเนียบประธานผู้บริหาร ทอพ.

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ดำรงตำแหน่ง ปี 2566 - ปัจจุบัน

นพ. ประทีป ธนกิจเจริญ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ดำรงตำแหน่ง ปี 2564 - 2565

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ดำรงตำแหน่ง ปี 2562 -2563

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำรงตำแหน่ง ปี 2560 -2561

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำรงตำแหน่ง ปี 2558 - 2559

องค์กรสมาชิก

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
สำนักงานคณะกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.)
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (คส.)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (สสวท.)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.)
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)
สภาองค์กรของผู้บริโภค (TCC)
กองทุนยุติธรรม (JFO)
สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (พปส.)