วันที่เผยแพร่
ชื่อบทความ
24/05/2022

ศูนย์ SMC สวทช. “ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0”

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ดำเนินการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable  Manufacturing Cent…

24/05/2022
22/12/2021

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ส่งมอบต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อการสนับสนุนด้านการวิจัยพัฒนาและการส่งเสริมอุตสาหกรรม และการสร้างความความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ร่วมวิจัยและพัฒนาจัดสร้างต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการพัฒนาจัดสร้างต้นแบบอุตสาหกรร…

22/12/2021
22/12/2021

กลาโหม โดย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ส่งมอบหุ่นยนต์ให้บริการทางการแพทย์ (D–EMPIR CARE) จำนวน 3 ระบบ ให้กับ สธ. เพื่อสนับสนุนภารกิจทีมแพทย์ในโรงพยาบาลบุษราคัม

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ดำเนินการตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ.2562 โดยเป็นหน่วยงานที่สามารถดำเนินการด้านเทคโนโ…

22/12/2021
22/12/2021

สทป. ส่งมอบต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเล ให้กองทัพเรือ เพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศวิจัยและพัฒนาสร้างต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเลใน ปี 2563 เป็นไปตามความต้องการใช้งานของหน่วยผู้ใช้หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ เพื่อบูรณาการองค์ค…

22/12/2021
22/12/2021

BCG Economy Model คืออะไร

ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยขยายตัวช้า ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังมีรายได้น้อย และประเทศไทยยังติดกับดักรายได้ปานกลางมาอย่างยาวนาน รัฐบาลจึงจำเป็นต้องเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยปรับเปลี่ยนรูป…

22/12/2021
22/12/2021

30th NSTDA Anniversary

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ตาม พ.ร.บ. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี…

22/12/2021
22/12/2021

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ยินดีต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชม… จากทุกมุมโลก

ครั้งแรก..และที่เดียวในประเทศไทย กับการสัมผัสประสบการณ์เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาระดับชาติ แบบเสมือนจริง (Virtual Tour 360°)  ที่จะทำให้คุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการทำงานในห้องปฏิบัติมาตรฐานแห…

22/12/2021
22/12/2021

ผลงานสำคัญของ สอวช. ในปี 2563 มิติที่ 6 : การเชื่อมโยงกับเครือข่ายด้านนโยบาย อววน. ในต่างประเทศ

สำหรับผลงานในมิติสุดท้าย มิติที่ 6 เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ สอวช. ให้ความสำคัญ คือการเชื่อมโยงกับเครือข่ายด้านนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ในต่างประเทศ เพื่อให้มีข้อมูลเชิงลึกท…

22/12/2021
22/12/2021

ผลงานสำคัญของ สอวช. ในปี 2563 มิติที่ 5 : การปลดล็อคกฎระเบียบให้เอื้อต่อการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Regulatory Unlock)

เข้าสู่การดำเนินงานในมิติที่ 5 ของ สอวช. ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปลดล็อคกฎระเบียบให้เอื้อต่อการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Regulatory Unlock) เพื่อเป็นการสร้างความคล่องตัว ลดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการวิจั…

22/12/2021
22/12/2021

ผลงานสำคัญของ สอวช. ในปี 2563 มิติที่ 4 : การปฏิรูปเชิงระบบเพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่ดี (System Reform)

ในมิติที่ 4 การปฏิรูปเชิงระบบเพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่ดี (System Reform) เป็นการดำเนินงานเพื่อมุ่งให้เกิดระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณผ่านกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ที่สอดคล้องกั…

22/12/2021