ข่าวสารจากสมาชิก สสส. สกสว.

การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยและฐานข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านสังคม

🔍งานวิจัยไม่ไกลตัวอีกต่อไป
พร้อมช่วยเคลื่อนหนุนงานด้านสุขภาพให้เกิดรูปธรรมอย่างยั่งยืน
.
📌ชวนรับฟังงานเสวนา “การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยและฐานข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านสังคม”
ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ผ่านช่องทาง Live Streaming
Facebook Fanpage: สสส. (www.facebook.com/thaihealth) และ สกสว. (www.facebook.com/ThailandScienceResearchandInnovation)
.
พบกับ
💡หัวข้อ “แนวทางการใช้ข้อมูลด้านการวิจัยและฐานข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กร”
🧑‍💻ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการ สสส.
🧑‍💻นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
🧑‍💻นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
🧑‍💻ผศ. ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สกสว.
.
💡เรียนรู้จากกรณีศึกษาการใช้ข้อมูลด้านการวิจัยและฐานข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยด้านสังคม
🟢หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานวิจัยและระบบข้อมูลสู่ชุมชน” 🏥
👩‍💻รศ. ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
👩‍💻นางสาวภาวดี ใจเอื้อ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
👩‍💻รศ. ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบ ววน. ด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
.
🟡หัวข้อ “การขับเคลื่อนเชิงประเด็นความปลอดภัยทางถนน” 🛵
👩‍💻นางนงนุช ตันติธรรม รองผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
🧑‍💻นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
.
🔵หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานด้านความเหลื่อมล้ำทางสังคม” 🧑‍🦽
👩‍💻นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.
🧑‍💻นายบุญเยี่ยม เหลาสะอาด รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารโปรแกรมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
.
#สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ #สสส
#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #สกสว
#ฐานข้อมูลด้านการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยด้านสังคม
#ฐานข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยด้านสังคม
#สานพลัง
#สร้างนวัตกรรม
#สื่อสารสุข