ข่าวสารจากสมาชิก สสส.

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ Prime Minister’s Award for Health promotion Innovation 2023

📢 เปิดรับสมัครแล้ว!!!

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ Prime Minister’s Award for Health promotion Innovation 2023 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท พร้อมโอกาสในการต่อยอดพัฒนานวัตกรรม
.
การประกวด แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่
• ประเภทที่ 1 : มัธยมศึกษาตอนปลาย
• ประเภทที่ 2 : อาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)
• ประเภทที่ 3 : ประชาชนทั่วไป และกลุ่ม Startup
• ประเภทที่ 4 : ภาคีเครือข่าย สสส.
.
วิธีการสมัคร
– เตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนที่จะกรอกข้อมูลการสมัครและแนบไฟล์หลักฐานประกอบในระบบรับสมัคร ดังนี้
1. ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า) สมัครได้ที่ http://inno.thaihealth.or.th/inno2023/student/
2. ประเภทประชาชนทั่วไป และ Startup สมัครได้ที่ http://inno.thaihealth.or.th/inno2023/public/
3. ประเภทภาคีเครือข่าย สสส. สมัครได้ที่ http://inno.thaihealth.or.th/inno2023/partner/
– เอกสารแนบ(ถ้ามี) ให้ตั้งชื่อไฟล์เอกสารเป็น ชื่อทีม_ชื่อผลงาน_XXX เช่น เช่น ชื่อทีม_ชื่อผลงาน_ภาพประกอบ, ชื่อทีม_ชื่อผลงาน_ Flowchart, ชื่อทีม_ชื่อผลงาน_ Pitch Deck, ชื่อทีม_ชื่อผลงาน_ แผนการต่อยอดโครงการ เป็นต้น
– รายละเอียดเอกสารแนบที่เป็นเอกสารกำหนดรูปแบบ .doc หรือ .docx หรือ .pdf
– ประเภทภาคีเครือข่าย สสส. คลิปนำเสนอผลงาน กำหนดให้อยู่ในรูปแบบ .mp4 ขนาดไม่เกิน 500 MB
.
กติกาการประกวด
1. ผู้เข้าร่วมทุกประเภทส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น และต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการประกวดในโครงการอื่น หรือขอรับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานอื่น
2. ผลงานที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงานที่คิดค้น พัฒนาด้วยตนเอง หรือต่อยอดจากงานเดิมที่มีอยู่ โดยไม่ได้ลอกเลียนแบบจากผู้อื่น ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนรางวัลทั้งหมด หากตรวจพบภายหลังว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลนั้นเป็นผลงานของผู้อื่น
3. ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
4. ห้ามนำผลงานหรือแนวคิดส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของบุคคลอื่น หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาส่งเข้าประกวด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที ผู้จัดการประกวดฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากผลงานที่ได้รับรางวัลเมื่อเผยแพร่แล้วมีบุคคลอื่นโต้แย้งทรัพย์สินทางปัญญาในผลงาน
5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินทางปัญญาของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
7. สิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงานเป็นของผู้เข้าประกวดทั้งหมด โดย สสส. ขอสำเนาข้อมูลและสิทธิ์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทั้งระหว่าง และหลังสิ้นสุดโครงการฯ
*ผู้จัดการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
.
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 25 กรกฎาคม 2566 นี้เท่านั้น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/inno

#PMInnoaward2023
#สสส