ข่าวสารจากสมาชิก สสว. สอวช.

สอวช. จับมือ สสว. ลงนามความร่วมมือยกระดับศักยภาพด้านนวัตกรรมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้เติบโตก้าวกระโดดอย่างยั่งยืน และต่อยอดโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี สู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

(15 สิงหาคม 2565) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในการยกระดับศักยภาพด้านนวัตกรรม และแนวทางการปรับใช้โมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (Bio-Circular-Green Economy: BCG) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก โดยมี ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. และรองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สสว. เป็นผู้ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม จามจุรี บอลรูม เอ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
.
ดร. กิติพงค์ กล่าวว่า มีความยินดีที่ทาง สอวช. และ สสว. ได้ร่วมมือกันดำเนินงานและนำมาสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ฉบับนี้ ซึ่งการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เติบโตก้าวกระโดดเป็น High-Growth Firm นั้นจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันประเทศให้ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางโดยอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญ ซึ่งในส่วนนี้จะตอบโจทย์เป้าหมายของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ในการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมที่มีรายได้เกินกว่า 1,000 ล้านบาท จำนวน 1,000 ราย ภายในระยะเวลา 5 ปี นอกจากนี้ จากการที่ประเทศไทยได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในที่ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 หรือ COP26 ในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2065 ร่วมกับอีกกว่า 60 ประเทศทั่วโลก จึงต้องมีการส่งเสริมและต่อยอดโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เป็นข้อได้เปรียบของประเทศไทยจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุ อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.nxpo.or.th/th/12462/
.