การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (สามัญ) ครั้งที่ 2/2565

3.1-รายงานสถานการณ์การเงิน-ทอพ. 3.2.1-คก.ศูนย์รับเรื่องและจ่ายงานฉุกเฉินการแพทย์อัจฉริยะ-D1669 3.2.2-การเตรียมพร้อมสู่องค์กรดิจิทัล-100 3.2.3-การส่งเสริมสิทธิตามมาตรา-12 4.1-รายงานความก้าวหน้าของ-คทง.…

การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ครั้งที่ 6/2564

(ร่าง) รายงานการประชุม ทอพ. ครั้งที่ 5-64 281064 3.2.3 นวัตกรรม_TECHHUNT แพลตฟอร์มรวบรวมเทคโนโลยีฯ 3.2.2 นวัตกรรม_การให้บริการผู้ประกอบการ SME ACCESS ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 6-64 231264

การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ครั้งที่ 5/2564

(ร่าง) รายงานการประชุม ทอพ. ครั้งที่ 4_260864 3.1.1 นวัตกรรม_การเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า 3.1.2 นวัตกรรม_ภารกิจหน่วยงานและหรือนวัตกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 4.1 รายงานความก้าวหน้า คทง.…

การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ครั้งที่ 4/2564

(ร่าง) ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 4-64 260864 (ร่าง) รายงานการประชุม ทอพ. ครั้งที่ 3-64 240664 3.1.1 นวัตกรรม_โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน 3.1.2 นวัตกรรม_สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 4.1…

การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ครั้งที่ 3/2564

(ร่าง) รายงานประชุม ทอพ ครั้งที่ 2_290464 1.2 ความคืบหน้าการจ่ายเงิน ทอพ 3.1.1 นวัตกรรม_กระบวนการอนุญาโตตุลาการฯ 3.1.2 นวัตกรรม_ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 3.1.3 นวัตกรรม_ระบบเปรียบเทียบอำ…

การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ครั้งที่ 2/2564

3.1.1 นวัตกรรม_การจัดสถานที่ทำงานสร้างสุขภาวะ 3.1.2 นวัตกรรม_Virtual Exhibition NHA 13 4.1 รายงานความก้าวหน้า คทง.ด้านการสื่อสารฯ 4.2 รายงานความก้าวหน้า คทง.ด้านการเงิน 4.5 กรอบการจัดประชุมวิชาการประจ…

การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (สามัญ) ครั้งที่ 1/2564

(ร่าง) รายงานการประชุม ทอพ. (สามัญ) ครั้งที่ 2-25 PPT นำเสนอระเบียบวาระที่ 1-5 ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1-64